Warunki ogólne

Plastikowebutelkishop.pl

1.1 „Plasticflessenshop.nl” jest nazwą handlową firmy Plasticflessen.nl B.V. z siedzibą w Zuidbroek, zarejestrowaną w Izbie Handlowej pod numerem 32108423. Firma Plasticflessenshop.nl jest określana poniżej jako „PFSS”.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie wobec wszelkich ofert, dostaw i/lub usług ze strony PFS i/lub wszelkich umów zawartych z PFS. Odmienne warunki obowiązują, wyłącznie jeśli zostały one wcześniej wyraźnie uzgodnione z PFS w formie pisemnej. Klient zapoznał się z niniejszymi warunkami PFS przed sfinalizowaniem zamówienia i zaakceptował je.

2. PFS nie akceptuje ogólnych warunków jakiejkolwiek innej strony/klienta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Jeśli druga strona odwołuje się do swoich własnych warunków i deklaruje, że niniejsze warunki mają zastosowanie, wówczas strony, akceptując warunki PFS, zgadzają się, że PFS nie jest związany warunkami drugiej strony.

3.1 Wszystkie ceny, broszury i inne informacje dotyczące ofert zostały opracowane z najwyższą starannością. Jeśli okaże się, że dostarczone informacje zawierają błędy, PFS ma prawo do poprawienia tych błędów bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody z tego tytułu. Wykorzystanie przez klienta informacji, o których mowa powyżej, w sposób inny niż w ramach danej umowy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PFS.

3.2 PFS zakłada, że informacje i specyfikacje dostarczone PFS przez klienta / inną stronę są/będą poprawne. PFS nie jest zobowiązana do dalszego sprawdzania tych informacji.

4.1 Umowa z PFS będzie obowiązywać dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez PFS.


Zamówienia:

5.1 Minimalna wielkość zamówienia to 1 sztuka w kompletnym opakowaniu. Zamówienie 1 sztuki będzie traktowane jako zamówienie próbki. Na każde opakowanie przysługuje jeden kupon rabatowy na zamówienie próbki.

5.2 Warunkiem otrzymania ważnego kuponu rabatowego jest złożenie zamówienia próbki i jego dostarczenie po uiszczeniu opłaty. Przy zamówieniu tego produktu w ilości co najmniej 25 sztuk, koszt zamówienia próbki zostanie zaliczony na poczet kosztów.

5.3 Dostawa wszystkich towarów odbywa się na wskazany adres dostawy w Holandii, z wyjątkiem określonych gmin holenderskich (Wyspy ABC), Austrii, Czech, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Włoch, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwecji, Belgii, Niemiec, Francji, Irlandii, Luksemburga, Danii, Wielkiej Brytanii. Nie ma możliwości odbioru towarów w PFSS.

5.4 Wysyłka odbywa się zasadniczo za pośrednictwem poczty (UPS), chyba że ze względu na wielkość zamówienia (wg palety) lub odległość do adresu dostawy wymagana jest spedycja lub inna forma spedycji (statek, samolot itp.). W takich przypadkach PFS będzie koordynować dostawę z klientem.

5.5 Wysyłka następuje zasadniczo w ciągu ok. 2 do 4 dni roboczych po pisemnym potwierdzeniu przez PFS i dokonaniu płatności przez klienta. Termin dostawy może być jednak dłuższy w zależności od rodzaju zamówienia i produktu (np. z przyczyn technicznych lub w przypadku braku określonego produktu na stanie). Na żądanie PFS poinformuje o statusie zamówienia. Podane terminy dostaw nigdy nie są terminami ostatecznymi. Jeżeli czas realizacji przekracza 30 dni, klient ma prawo do anulowania zamówienia.

5.6 Koszty wysyłki i/lub transportu pokrywa klient. Wysokość kosztów transportu jest wyświetlana w koszyku.

5.7 Dopuszczalne są odchylenia w dostarczonych ilościach maksymalnie do 3%. Klient jest zobowiązany do wykupienia dostępnego towaru lub zadowolenia się mniejszą ilością.

6.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych towarów pod kątem wad, braków lub uszkodzeń natychmiast po ich dostarczeniu. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do PFS w formie pisemnej w ciągu dwóch (2) tygodni od dostawy. Reklamacje, które nie zostaną zgłoszone w terminie, nie zostaną uwzględnione. Preferowanym rozwiązaniem jest przedstawienie jednego lub kilku przykładów wadliwych opakowań.

6.2 Jeśli reklamacja jest uzasadniona, PFS przyjmie z powrotem produkty w oryginalnym opakowaniu i zapewni szybką ponowną dostawę lub zaliczy dostawę na poczet kosztów.

Okres karencji/anulowanie:

7.1 Zamówienia mogą zostać anulowane do momentu wysyłki i/lub transportu.

7.2 Klient będący konsumentem może zwrócić dostarczony towar i odstąpić (unieważnić) od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu konsumenckiego, który obejmuje następujące świadczenia: produkty wytworzone według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które zostały wytworzone na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby. Produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a także w przypadku naruszenia plomby po dostawie. Produkty, które po dostawie zostaną nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami, ze względu na ich charakter. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony internetowej PFSS. Formularz ten jest również przekazywany przez PFSS podczas zawierania umowy. W takim przypadku klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przesyłki. Klient musi odesłać przesyłkę w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. PFSS dokona zwrotu wpłaconych kwot po otrzymaniu zwrotu (pomniejszonych o wyżej wymienione koszty przesyłki/transportu) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania przesyłki zwrotnej lub udowodnienia przez klienta, że przesyłka została nadana.

7.3 W uzupełnieniu do artykułu 7.2, PFS jest skłonna do wymiany (pustych) już dostarczonych towarów, w porozumieniu i wyłącznie według uznania i po zatwierdzeniu przez PFS, począwszy od 15 dnia do 30 dnia po otrzymaniu dostawy, na inne towary i/lub do zaliczenia tych towarów na poczet kosztów, jeśli klient nie ma już dla nich zastosowania. Kosztami spedycji i/lub wysyłki zostanie wówczas obciążony klient. Towar powinien zostać zwrócony w dobrym stanie i w oryginalnym opakowaniu.

Płatność, koszty (windykacji) i odsetki:

8.1 Zamówienia należy opłacić z góry, akceptujemy Visa, Mastercard, AmericanExpress, Maestro, iDeal, Sofortbanking, Bancontact, Giropay, PayPal, Klarna, Apple Pay lub przelew bankowy. Zamówienia są wysyłane dopiero po dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu jej przez PFSS.

8.2 Jeśli płatność nie jest dokonywana z góry, faktura musi być zapłacona w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty wystawienia faktury, bez rabatu ani potrącenia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

8.3 Jeżeli klient, będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą, nie dokona zapłaty w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty wystawienia faktury, będzie on w zwłoce z mocy prawa, bez konieczności dodatkowego zawiadomienia o zwłoce, oraz będzie winien odsetki ustawowe, zgodnie z art. 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego od zaległej kwoty od dziewiątego dnia po dacie wystawienia faktury. Jeśli klient będący konsumentem nie dokona (terminowej) zapłaty faktury, PFSS wyśle mu upomnienie/notę o braku zapłaty, a klient będzie miał 14 dni na uregulowanie należności, z powiadomieniem, że koszty windykacji stają się wówczas wymagalne. W takim przypadku, klient będzie również winien PFSS odsetki ustawowe od zaległej kwoty, zgodnie z artykułem 6:119 holenderskiego kodeksu cywilnego, począwszy od 15 dnia po dacie faktury.

8.4 Koszty pozasądowe związane ze ściągnięciem (częściowo) niezapłaconej faktury ponosi klient. Wynoszą one 10% kwoty głównej, przy czym minimalna kwota wynosi 40,00 euro (czterdzieści euro), chyba że prawo przewiduje niższy procent/kwotę, w którym to przypadku koszty te zostaną obliczone zgodnie z prawem.

9. Wszystkie podane ceny są podane w euro i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają innych opłat państwowych. PFSS wyraźnie określi cenę zamówienia z góry, przed złożeniem przez klienta ostatecznego zamówienia. PFS jest upoważniona do przeniesienia na klienta wszelkich podwyżek cen, jeśli nastąpią one 3 miesiące po potwierdzeniu złożonego zamówienia. Wzrost cen może być wynikiem na przykład: wzrostu cen surowców, kosztów produkcji, kosztów transportu, opłat i tym podobnych.

Opakowanie:

10.1 Opakowania towarów PFS wykonane są głównie z polietylenu, politereftalanu etylenu i/lub polipropylenu. Jednak nie wszystkie opakowania są wykonane z tych materiałów.

10.2 PFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały wypełniające stosowane przez klienta. PFS nie zna składu produktów/wypełniaczy, których używa klient i nie może ocenić tolerancji tych produktów w odniesieniu do opakowań dostarczanych przez PFS. Na życzenie PFS może udostępnić klientowi próbki w celu przeprowadzenia testów, z zachowaniem zasad określonych w artykule 5 niniejszych warunków.

Odpowiedzialność:

11.1 W przypadku opóźnionej, nieprawidłowej lub wadliwej dostawy lub w przypadku wad w i/lub na dostarczonych towarach i/lub opakowaniu, PFS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego tytułu szkody, z wyjątkiem przypadku celowego działania lub umyślnej lekkomyślności ze strony PFS. Przewidziane tutaj ograniczenie odpowiedzialności PFS dotyczy również pracowników PFS i/lub asystentów i/lub producentów wezwanych przez PR.


11.2. W przypadku gdy PFS zostanie uznana za odpowiedzialną, a wyłączenie odpowiedzialności opisane powyżej okaże się nieważne, wówczas odpowiedzialność umowna i/lub pozaumowna PFS będzie ograniczona do (oddzielnie i w kolejności od początku do końca):

• - kwoty, którą można odzyskać od osób trzecich, asystentów i/lub producentów, którzy zostali wezwani;
• - kwoty, która jest wypłacana w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PFS;
• - maksymalnej kwoty w wysokości tej, którą PFS obciążyło klienta za dany towar;


11.3 Roszczenie ze strony klienta lub osoby trzeciej, na podstawie którego PFS mogłoby zostać pociągnięte do odpowiedzialności za towary dostarczone przez tę stronę, które obejmuje również odpowiedzialność PFS za produkt, w każdym przypadku wygasa po upływie trzech (3) lat, licząc od dnia następującego po dniu, w którym poszkodowany dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o szkodzie, wadzie i tożsamości producenta.

12. Klient jest zobowiązany do dołączenia odpowiedniego opisu produktu i/lub instrukcji obsługi do towarów zakupionych od PFS oraz towarów, które klient dostarcza stronom trzecim oraz towarów napełnianych, co dotyczy również konsumentów. Brak odpowiedniego opisu produktu i/lub instrukcji obsługi będzie w każdym przypadku oznaczał podstawę do odrzucenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony PFS, jeśli towary zostaną dostarczone stronie trzeciej. To samo dotyczy (odrzucenia wszelkiej odpowiedzialności), jeśli dostarczony towar jest narażony na działanie odbiegających od normy okoliczności, przeciążenia lub innych przyczyn, na które PFS nie może mieć wpływu, lub jeśli szkody są wynikiem niewłaściwego użycia lub zastosowania.


Odszkodowanie:

13. Klient zabezpiecza PFS przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich dotyczącymi towarów i/lub opakowań dostarczonych przez PFS, w wyniku których strony trzecie mogą ponieść szkody, niezależnie od przyczyny szkód i czasu ich powstania.

Zachowanie tytułu:

14. PFS zastrzega sobie prawo własności do wszystkich towarów, które dostarcza klientowi i/lub które są dostarczane w jego imieniu, do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu danego towaru, powiększonej o koszty spedycji i/lub wysyłki.

15. W przypadku gdy jedno lub więcej postanowień w niniejszych warunkach okaże się nieważne, zostanie unieważnione lub okaże się nieważne w inny sposób, w całości lub częściowo, wówczas ważność pozostałych postanowień w niniejszych warunkach pozostanie nienaruszona. Postanowienia, które nie są prawnie wiążące lub nie mogą być stosowane przez prawo, zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają intencjom postanowień, które mają zostać zastąpione, po czym strony rozpoczną wzajemne konsultacje.

16. Wszystkie umowy, które są zawierane na podstawie niniejszych warunków, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Oryginalny tekst holenderski niniejszych warunków jest wiążący i będzie miał pierwszeństwo przed wszelkimi tłumaczeniami.

17. Spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy w Utrechcie (ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez PFS). W przypadku dostawy do konsumenta, może on zdecydować się na przekazanie sporu do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Potrzebuję pomocy?